Bạn của tương lai thành công hay không, không phụ thuộc vào IQ cao mà do bạn có biết tự kỷ luật bản thân không!