Thay đổi chế độ ăn “Thực phẩm cũng giúp làm trăng da từ bên trong”.